Skip to content

Państwowa Inspekcja Pracy nie zajmuje się badaniem delegowania prokuratorów

Spis treści

Nierzadko zdarza się, że prokuratorzy są przenoszeni z jednego biura do drugiego. Praktyka ta została jednak skrytykowana przez wielu prawników i ekspertów prawnych. Na przykład stowarzyszenie Lex Super Omnia wydało oświadczenie, w którym skrytykowało praktykę przenoszenia prokuratorów bez podania uzasadnienia tej decyzji lub przeanalizowania ich sytuacji osobistej czy rodzinnej.

Prokuratura nie dostrzega, że każda taka delegacja stanowi daleko idącą ingerencję w sferę prawnie chronionych praw pracowniczych. Prokurator-pracownik postrzegany jest wyłącznie jako przedmiot podejmowanych wobec niego działań, a nie jako jednostka ciesząca się autonomią, której przysługują konstytucyjnie chronione prawa.

Takie zasady korzystania z prawa do delegowania pracowników budzą istotne obawy Rzecznika Praw Obywatelskich. Traktowanie pracowników w ten sposób może naruszać podstawowe prawa pracownicze.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy do zadań porady prawne pip, należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i niepełnosprawnych.

Mając na uwadze powyższy przepis prawny oraz fakt, że nie jest możliwe rozpatrzenie wszystkich poruszonych przez Pana spraw w ramach jednej sprawy ze względu na ich liczbę i złożoność, informujemy, że na podstawie art. 11 ust. 3 ww. ustawy podjęliśmy decyzję o przekazaniu Pana sprawy do właściwego organu.

Departament Pracy orzekł, że nie ma podstaw do podjęcia działań przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie związanym z kwestią poruszoną przez Rzecznika. Okoliczności oddelegowania mogą być co najwyżej przedmiotem kontroli sądu pracy.

Jak bowiem stanowi art. 101 § 1 tejże ustawy, w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy prokuratorom przysługuje prawo do wszczęcia postępowania przed sądem właściwym w sprawach pracowniczych.

Kwestię tę można by również poruszyć w kontaktach z władzami, prosząc je o podjęcie inicjatyw ustawodawczych lub zmianę innych aktów prawnych w celu wprowadzenia warunków ograniczających oddelegowanie prokuratorów z powodu ich problemów rodzinnych, lub osobistych, które uniemożliwiają im pełnienie funkcji.

4 komentarze

 1. Grześ
  22 czerwca 2022 @ 13:35

  Cieszę się, że PIP został pozbawiony prawa do delegowania pracowników do biura.

  Rozumiem, że w przeszłości było to źródłem sporów i doceniam gotowość do zajęcia się tą kwestią.

 2. Lucek
  22 czerwca 2022 @ 13:36

  Dzięki temu pracownicy PIP będą mieli lepsze rozeznanie w potrzebach swoich klientów i będą mogli je zaspokajać w odpowiednim czasie. Już to jest super jak na to patrzę.

 3. Karol
  22 czerwca 2022 @ 13:37

  Jest oczywiste, że ta nowa polityka pozwoli mi lepiej skoncentrować się na mojej pracy i liczę na to, że będę mógł lepiej służyć Państwu.

  Pozytywny ruch dla naszej organizacji i z niecierpliwością czekam na nowe możliwości, jakie się przed nami otworzą.

 4. Julian
  22 czerwca 2022 @ 13:37

  Celem tej zmiany jest zapewnienie, aby wszyscy pracownicy byli rozliczani ze swojego wkładu i aby nikt nie mógł uchylać się od odpowiedzialności za swoje działania. Dodatkowa odpowiedzialność zapewni lepsze zrozumienie, w jaki sposób każdy pracownik przyczynia się do sukcesu firmy.

Dodaj komentarz

4 komentarze

 1. Grześ
  22 czerwca 2022 @ 13:35

  Cieszę się, że PIP został pozbawiony prawa do delegowania pracowników do biura.

  Rozumiem, że w przeszłości było to źródłem sporów i doceniam gotowość do zajęcia się tą kwestią.

 2. Lucek
  22 czerwca 2022 @ 13:36

  Dzięki temu pracownicy PIP będą mieli lepsze rozeznanie w potrzebach swoich klientów i będą mogli je zaspokajać w odpowiednim czasie. Już to jest super jak na to patrzę.

 3. Karol
  22 czerwca 2022 @ 13:37

  Jest oczywiste, że ta nowa polityka pozwoli mi lepiej skoncentrować się na mojej pracy i liczę na to, że będę mógł lepiej służyć Państwu.

  Pozytywny ruch dla naszej organizacji i z niecierpliwością czekam na nowe możliwości, jakie się przed nami otworzą.

 4. Julian
  22 czerwca 2022 @ 13:37

  Celem tej zmiany jest zapewnienie, aby wszyscy pracownicy byli rozliczani ze swojego wkładu i aby nikt nie mógł uchylać się od odpowiedzialności za swoje działania. Dodatkowa odpowiedzialność zapewni lepsze zrozumienie, w jaki sposób każdy pracownik przyczynia się do sukcesu firmy.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy